CI 뉴스

제목 CI 4.4.0 릴리즈
글쓴이 cilove 작성시각 2023/08/30 09:13:03
댓글 : 0 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 3396   RSS

코드이그나이터 4.4.0이 출시 되었습니다.

릴리즈 노트 : https://github.com/codeigniter4/CodeIgniter4/blob/develop/CHANGELOG.md

 

(4.3.8이 릴리즈 된날 4.4.0이 릴리즈되었습니다.)

관련링크 https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.4.0.zip
https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.4.0.tar.gz
 다음글 CI 4.4.1 릴리즈
 이전글 CI 4.3.8 릴리즈

댓글

없음